Dotazník o ochrane údajov

Pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov

 

1. Spoločnosť Szinga Sport Kft. (sídlo:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; číslo v obchodnom registri: Cg. 01-09-370331; daňové číslo: 10318102-2-44), ako poskytovateľ na webovej stránke www.playersroom.sk (ďalej len: webová stránka) a na webovej stránke prevádzkovanej webovej predajne (ďalej len: webová predajňa) (ďalej len: Poskytovateľ) rešpektuje ústavné základné právo na ochranu osobných údajov, podľa obsahu ktorého každý sám rozhoduje o zverejnení a použití svojich osobných údajov.

 

2. Poskytovateľ pri získavaní a spracúvaní osobných údajov potrebných na používanie služieb a poskytovaných zákazníkom ktorého sa osobné údaje týkajú (ďalej len: Zákazník) venuje osobitnú pozornosť dôkladnému dodržiavaniu zákona číslo VI. z roku 1998 o vyhlásení Dohovoru na ochranu osôb vo vzťahu k automatickému spracovaniu osobných údajov (Rada Európy) podpísaného v Štrasburgu dňa 28. januára 1981, zákona číslo CXIX z roku 1995 o spracúvaní údajov o mene a adrese bydliska slúžiacich pre výskum a pre priamy marketing, ako aj zákona číslo CXII z roku 2011 o práve na informácie, na sebaurčenie a slobodu informácií. (ďalej len: Infozákon).

 

3. Údaje poskytnuté Zákazníkom, ako sú priezvisko a meno, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a pohlavie Zákazníka, nájdete v e-maile zaslanom prostredníctvom systému.

 

V prípade platieb platobnou kartou údaje, ktoré sú potrebné na platbu, nespracováva Poskytovateľ, ale OTP Bank Nyrt.

 

Beriem na vedomie, že moje nasledujúce osobné údaje uložené prevádzkovateľom, spoločnosťou Szinga Sport Kft. (sídlo: 1038 Budapešť, Tündérliget u. 2.) v databáze používateľov www.playersroom.hu budú prenesené do spoločnosti OTP Mobil Kft. ako sprostredkovateľa údajov. Rozsah údajov prenášaných prevádzkovateľom je nasledovný:

 

identifikátor webovej objednávky

dátum objednávky

položky objednávky (názov produktu, číslo produktu, cena, množstvo, DPH)

náklady na prepravu

mena

výška zľavy

jazyk

meno

priezvisko

e-mail

telefónne číslo

fakturačné meno

daňové identifikačné číslo

fakturačné PSČ

fakturačné mesto

fakturačná ulica

fakturačný kraj

fakturačná krajina

doručovacie meno

doručovacie PSČ

doručovacie mesto

doručovacia ulica

doručovacia župa

doručovacia krajina

 

Charakter a účel činnosti spracovania údajov vykonávanej sprostredkovateľom je možné zobraziť v Informáciách o spracúvaní osobných údajov SimplePay na nasledujúcom odkaze:

 

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Prevádzkovatelia: Poskytovateľ a kuriérske služby uvedené v bode 5.

 

5. Poskytovateľ služby vyhlasuje, že účelom správy údajov zaregistrovaných v jeho databáze (meno, dodacia a fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, pohlavie zákazníka) je zabezpečiť poskytovanie služieb dostupných vo webovom obchode, zobrazovať prispôsobený obsah a reklamy, zostavovať štatistiku, technický rozvoj IT systému, a ochrana práv zákazníkov. Údaje môže Poskytovateľ použiť na vytvorenie skupín používateľov a na zobrazenie zacieleného obsahu a/alebo reklám na webových stránkach Poskytovateľa služby, alebo na zasielanie noviniek týmto skupinám používateľov.

 

Údaje poskytnuté zákazníkom sa postúpia kuriérskym službám, vykonávajúcim dodanie produktov (ďalej len: kuriérske služby) v rozsahu nevyhnutnom na doručenie produktov zakúpených vo webovej predajni.

 

Kuriérske služby:

 

Poskytovateľ o prenose osobných údajov poskytnutých zákazníkom Kuriérskym službám vedie register prenosu údajov s cieľom skontrolovania zákonnosti prenosu údajov a informovania dotknutých osôb, ktorý register obsahuje dátum a právny základ prenosu osobných údajov spracúvaných Poskytovateľom, ako aj okruh osôb príjemcov týchto údajov. Poskytovateľ uchováva údaje v registri prenosu údajov po dobu 5 (piatich) rokov.

 

6. Poskytovateľ nesmie použiť osobné údaje poskytnuté Zákazníkom na iné účely ako vyššie uvedené. Zverejnenie osobných údajov tretím stranám (okrem kuriérskych služieb) alebo orgánom verejnej moci je možné - pokiaľ to zákon alebo úradné / súdne rozhodnutie nevyžaduje inak - iba s výslovným súhlasom Zákazníka. Poskytovateľ vymaže osobné údaje Zákazníka po skončení účelu použitia alebo na požiadanie.

 

7. Poskytnutie údajov Zákazníkom je dobrovoľné, právnym základom je súhlas dotknutej osoby. Zákazník používaním služieb Poskytovateľa dáva súhlas s použitím jeho údajov, ako je to definované vyššie (vrátane prenosu osobných údajov kuriérskym službám).

 

8. Zákazník môže kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o:

- poskytnutie informácií o spracúvaní jeho osobných údajov;

- opravu jeho osobných údajov;

- vymazanie alebo blokovanie jeho osobných údajov.

 

8.1. Na žiadosť Zákazníka poskytuje Poskytovateľ informácie o spracúvaných údajoch dotknutej osoby, o ich zdroji, o účele , právneho základu, trvania spracúvania osobných údajov, o mene, adrese sprostredkovateľa a o jeho činnosti spojenej so spracovaním údajov, a - v prípade prenosu osobných údajov dotknutej osoby - o právnom základe a príjemcovi tohto prenosu.

 

Poskytovateľ je povinný poskytnúť informácie v čo najkratšej dobe od podania na to smerujúcej žiadosti Zákazníka, najneskôr však do 30 (tridsať) kalendárnych dní, v zrozumiteľnej forme, písomne.

 

Poskytnutie informácií podľa vyššie uvedených je bezplatné, ak Zákazník požadujúci informácie v aktuálnom roku Prevádzkovateľovi zatiaľ nepodal žiadosť o informácie za rovnaký súbor údajov. V iných prípadoch môže byť stanovená náhrada nákladov, ktorej suma je 700 Ft za informáciu. Náhrada už zaplatených nákladov sa vráti, ak Poskytovateľ údaje spracúval neoprávnene alebo ak žiadosť o poskytnutie informácií viedla k oprave.

 

Poskytovateľ môže odmietnuť informovanie zákazníka iba v prípadoch uvedených v § 9 ods. (1) a § 19. Infozákona.

 

V prípade odmietnutia poskytnúť informácie, Poskytovateľ písomne oznámi Zákazníkovi, že podľa akého ustanovenia Infozákona sa uskutočnilo zamietnutie poskytnutie informácií. V prípade odmietnutia poskytnutia objasnenia sa zákazník môže obrátiť na súd alebo na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c telefón: +36(1) 391 1400; e-mailová adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu; ďalej len: Orgán).

 

8.2. Ak osobné údaje spravované Poskytovateľom nezodpovedajú skutočnosti a osobné údaje zodpovedajúce skutočnosti sú Poskytovateľovi služieb k dispozícii, osobné údaje budú Poskytovateľom opravené.

 

Osobný údaj Poskytovateľ vymaže, ak

- spracúvanie osobných údajov je nezákonné;

- Zákazník požaduje vymazanie osobných údajov;

- osobné údaje sú neúplné alebo nesprávne - a túto podmienku nie je možné právne napraviť - za predpokladu, že vymazanie Infozákon nevylučuje;

- zanikol účel spracúvania údajov, alebo uplynula zákonom určená doba uloženia osobných údajov;

- to nariadil súd alebo Orgán.

 

Namiesto vymazania Prevádzkovateľ zablokuje osobný údaj, ak o to Zákazník požiada, alebo ak je na základe informácií, ktoré sú k dispozícii, možné predpokladať, že vymazanie by porušovalo oprávnené záujmy Zákazníka. Takto zablokované osobné údaje je možné spracúvať výhradne dovtedy, kým pretrváva cieľ spracúvania, ktorý vylučoval vymazanie osobných údajov.

Prevádzkovateľ označí osobné údaje, ktoré spracúva, ak Zákazník spochybňuje ich správnosť alebo presnosť, ale nesprávnosť alebo nepresnosť sporných osobných údajov sa nedá jednoznačne určiť.

 

Poskytovateľ informuje Zákazníka o opravách, blokovaní, označovaní a vymazaní, ako aj všetkých, ktorým boli údaje predtým prenesené na účely spracúvania údajov. Informovanie je možné vynechať, ak s prihliadnutím na ciele správy osobných údajov neporušuje práva dotknutej osoby.

 

Ak Prevádzkovateľ nevyhovie danej žiadosti dotknutej osoby o opravu, zablokovanie alebo vymazanie, do 30 (tridsať) kalendárnych dní od prevzatia žiadosti písomne uvedie svoje skutkové a právne dôvody odmietnutia žiadosti o opravu, zablokovanie alebo vymazanie. Ak je žiadosť o opravu, vymazanie alebo zablokovanie zamietnutá, Zákazník sa môže obrátiť na súd alebo na Úrad.

 

9. Poskytovateľ vykonáva činnosti spojené so spracúvaním údajov, ktorá Poskytovateľ získal, v súlade s platnými právnymi predpismi a s ohľadom na ustanovenia o ochrane údajov uvedených v tomto vyhlásení.

 

10. Poskytovateľ nezodpovedá za údaje poskytnuté Zákazníkom. Ak sa Poskytovateľ dozvie, že údaje porušujú práva tretej strany alebo zákony, alebo tieto pravidlá ochrany údajov alebo nedodržiavaním pravidiel ochrany údajov spôsobujú škodu, Poskytovateľ má právo prijať potrebné právne opatrenia v spolupráci s konajúcimi úradmi. Ak Zákazník poskytol údaje tretej strany na používanie služby alebo počas používania webovej stránky spôsobil akýmkoľvek spôsobom škodu, Poskytovateľ je oprávnený vymáhať náhradu škody.

 

11. Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu a zverejneniu, aby sa zabezpečila presnosť údajov a v záujme čo najlepšieho využitia údajov, Poskytovateľ uschová a zabezpečí informácie zhromaždené online spôsobom vhodnými fyzickými, elektronickými a technickými metódami.

 

12. Poskytovateľ spracúva údaje zákazníka v rámci Klubovej karty, počas jej platnosti a bez samostatnej žiadosti o zrušenie aj následne potom, aby tak povzbudil Zákazníka k tomu, aby sa stal pravidelným zákazníkom, a aby čo najjednoduchšie informoval o propagačných akciách na uvedených kontaktných údajoch. Údaje spracúvajú pracovníci Poskytovateľa. Klient môže vykonávať svoje práva na informačné sebaurčenie a slobodu informácií v súlade s ustanoveniami zákona č. CXII z r. 2011.

 

13. Poskytovateľ webhostingu: Planet Express Kft.,

Sídlo spoločnosti: 1125 Budapest, Álom u. 43/b.

Daňové číslo: 23587342-2-43

Číslo v obchodnom registri: 01-09-972700

Zákaznícky servis a technická podpora: support@pannonhosting.hu

 

 

14. Využívanie Sprostredkovateľov

Partneri poskytujúce marketingové služby a tretie strany:

 

15. Poskytovateľ korešpondenčnej služby:

Maileon Digital Kft.

Sídlo: 1112 Budapest Budaörsi út 153.

 

 

Zásady ochrany osobných údajov výhernej súťaže

 

 

1. Osobné údaje registrovaných hráčov spracúva organizátor hry (Szinga Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 1038 Budapest, Tündérliget utca 2.; číslo v obchodnom registri: 01-09-370331). daňové číslo: [1 } 10318102-2-44 , e-mailová adresa: szingasport@playersroom.hu, v zastúpení: Zoltán Gém, výkonný riaditeľ (ďalej len „Organizátor“). Výhradným spracúvateľom všetkých osobných údajov je Organizátor. Organizátor oznámil spracúvanie údajov v Registri ochrany údajov, ktorý vedie Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság): NAIH-84718/2015.

Organizátor spracúva osobné údaje iba tých osôb, ktoré sa zaregistrovali do súťaže uvedenej v Pravidlách súťaže a ktoré počas registrácie odsúhlasili Pravidlá súťaže a tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Podmienkou účasti v súťaži je, aby hráč akceptoval Pravidlá súťaže a tieto Zásady ochrany osobných údajov.

 

2. Tieto Zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) sa vzťahujú iba na spracúvanie osobných údajov zaznamenaných počas súťaže a nevzťahujú sa na iné spracúvanie údajov Organizátora.

Nakladanie s osobnými údajmi hráčov sa riadi týmito pravidlami. Spracovanie osobných údajov sa riadi právnymi predpismi Maďarska a Európskej únie, najmä zákonom CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a Smernicou GDPR, ktorá vstupuje do platnosti odo dňa 25. mája.

 

3. Registráciou hráč akceptuje Pravidlá súťaže a tieto Zásady. Registráciou a súhlasom s pravidlami dáva Súťažiaci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ako je uvedené v týchto Zásadách. Právnym základom pre spracúvanie údajov je dobrovoľný súhlas súťažiacich (§ 5 ods. 1 písm. a) Infozákona). Tieto pravidlá sú považované za informovanie súťažiacich.

S prihliadnutím na skutočnosť, že účasť je úplne dobrovoľná a že súťažiaci získajú nárok na ceny bez zaplatenia akýchkoľvek stávok Organizátorovi, Organizátor podmieňuje účasť na spracúvaní osobných údajov, ako je definované v Zásadách ochrany osobných údajov. Súťažiaci vyššie uvedené záležitosti výslovne berú na vedomie a súhlasia s tým, že účasť je podmienená súhlasom so spracúvaním osobných údajov.

 

4. Organizátor sa v rámci spracúvania údajov snaží o to, aby spracúvanie údajov bolo čestné a zákonné a spracúvanie osobných údajov bolo uskutočnené len viazané na účel. Účelom spracúvania údajov je predovšetkým uskutočniť výhernú súťaž, v rámci nej kontrola práva na účasť, žrebovanie, vyrozumenie výhercov a odovzdanie ceny. Účelom spracúvania údajov je okrem toho reklama, prieskum trhu a verejnej mienky s využitím údajov poskytnutých hráčom.

Organizátor je oprávnený na to, aby údaje použil na štatistické ciele spôsobom, ktorý nie je vhodný na identifikáciu osôb.

 

5. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje v sídle, na pobočke, v prevádzke Organizátora, alebo v miestnosti Sprostredkovateľa, povereného Organizátorom. Rozhodnutia v súvislosti so spracúvaním údajov v každom prípade vznáša Organizátor.

Organizátor je na základe Infozákona oprávnený poveriť Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ nevznáša samostatné rozhodnutia. Organizátor zverejňuje mená Sprostredkovateľov v týchto Zásadách.

 

6. Počas registrácie súťažiaci poskytne informácie (meno, e-mailová adresa, adresa, dátum narodenia, poštové smerovacie číslo) potrebné na identifikáciu a kontakt, ako sú uvedené v registračnom formulári. Účel spracúvania údajov: identifikácia Súťažiacich, kontakt, reklama, výskum.

Ak Súťažiaci vyhrá, je povinný poskytnúť Organizátorovi všetky údaje potrebné na získanie výhry, najmä údaje potrebné pre zaslanie výhry výhercovi, splnenie daňových povinností (presná adresa, identifikačné údaje fyzickej osoby, daňové identifikačné číslo, číslo bankového účtu). Pokiaľ Súťažiaci neposkytne požadované údaje, Organizátor je oprávnený odmietnuť odovzdanie výhry. Účelom spracúvania údajov je odovzdanie výhier a splnenie daňovej povinnosti v prípade víťazných súťažiacich.

V prípade odporúčaných osôb, spracúvanie údajov slúži na propagáciu súťaže, Organizátor odporúčaným osobám informačný list o súťaži.

 

7. Organizátor je oprávnený použiť kontaktné údaje poskytnuté súťažiacim (e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo) na účely zasielania propagačného e-mailu týkajúceho sa Organizátora, činnosti Organizátora, informačného bulletinu týkajúceho sa služby alebo reklamy, respektíve aby mu doručil informácie s takýmto účelom. Súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že Organizátor môže umiestniť reklamy do informácií, informačného buletínu alebo iného oznámenia.

Súťažiaci registráciou výslovne súhlasí s tým, aby mu organizátor zaslal reklamu pomocou metódy priameho kontaktovania a aby na tento účel využil jeho poskytnuté údaje. Súhlas sa vzťahuje na kontaktovanie prostredníctvom e-mailu, poštou, ako aj iným spôsobom.

Súťažiaci súhlasia s tým, aby údaje vzniknuté v rámci používania webových stránok Organizátora, účasti na súťaži, Organizátor použil na reklamné účely s cieľom poskytnúť Súťažiacim cielené ponuky týkajúce sa adresáta.

Spracúvané údaje môže Organizátor použiť na účely prieskumu verejnej mienky, prieskumu trhu, na zostavenie výskumnej vzorky a na vyhľadávanie súťažiacich na tieto účely.

 

8. V prípade návštevy Webovej stránky, systém Organizátora automaticky zaeviduje IP adresu Súťažiaceho, počiatočný čas návštevy, respektíve v jednotlivých prípadoch – v závislosti od nastavení počítača – typ internetového prehliadača a operačného systému, ako aj zemepisné miesto, ktoré je možné určiť na základe IP adresy. Takto evidované údaje nie je možné spojiť s inými osobnými údajmi. Spracúvanie údajov slúži výhradne na štatistické účely. Organizátor si vyhradzuje právo na počítači Súťažiaceho umiestniť súbor (cookie) obsahujúci údaje.

 

9. Organizátor poskytnuté údaje po ukončení súťaže nevymaže, bude ich aj v neskorších naďalej spracúvať a používať na účely uvedené v súlade s týmito Zásadami.

Organizátor poskytnuté údaje vymaže, ak:

Súťažiaci môže požiadať o vymazanie svojich osobných údajov na kontaktných údajoch Organizátora (bod 1). Ak o to Súťažiaci požiada, údaje budú systémom Organizátora vymazané do piatich pracovných dní. Vymazaním osobných údajov sa údaje stanú nerozpoznateľnými tak, že už nebude možné obnoviť spojenie medzi údajmi a dotknutou osobou.

Organizátor nevymaže osobné údaje ani na žiadosť Súťažiaceho, ak je spracúvanie údajov povinné alebo povolené zákonom (napr. údaje týkajúce sa zdaňovacej povinnosti). V takom prípade bude Organizátor informovať Súťažiaceho o právnom základe odmietnutia zrušenia.

Ak medzi Organizátorom a Súťažiacim vznikne právny vzťah a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre výkon práv vyplývajúcich z právneho vzťahu a plnenie povinností (napr. vymáhanie pohľadávok, riešenie právnych sporov), Organizátor bude spracúvať potrebné osobné údaje aj v prípade žiadosti o ich vymazanie, na základe § 6 ods. 5 Infozákona.

Ak Organizátor vylúči Súťažiaceho z hry, aj v prípade žiadosti o vymazanie bude spracovávať údaje, ktoré sú potrebné na zabránenie opätovnej registrácie. Právnym základom pre spracúvanie údajov je v tomto prípade § 6 ods. 5. Infozákona.

 

10. Súťažiaci má právo na opravu svojich údajov, aby od Organizátora požadoval opravu mylne uvedených údajov, ktoré sám nemôže opraviť. Dotknutá osoba môže požadovať informácie o spracúvaní svojich osobných údajov. Informácie môže Organizátor poskytnúť aj e-mailom. Dotknutý Súťažiaci môže namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov.

 

11. Organizátor vykoná všetky opatrenia, ktoré je možné od neho očakávať v záujme bezpečnosti údajov, zabezpečí ich ochranu na vhodnej úrovni, najmä pred neoprávneným prístupom, zmenou, postúpením, zverejnením, zmazaním alebo zničením alebo náhodným zničením a poškodením. Organizátor zaisťuje bezpečnosť údajov vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.

 

12. Súťažiaci môžu pri používaní služby a používaní Webovej stránky poskytnúť iba svoje vlastné osobné údaje. Poskytnutie údajov iných osôb je považované za protiprávne spracúvanie údajov, ktoré môže mať následky určené v osobitných právnych predpisoch. V prípade zneužitia osobných údajov inej osoby Organizátor poskytuje konajúcim orgánom pomoc pri zistení porušenia práva a identifikovania porušiteľa práva.

 

13. Organizátor poskytuje osobné údaje tretím stranám iba s výslovným súhlasom dotknutej osoby alebo v súlade s ustanoveniami zákona.

 

14. Súťažiaci môže podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania jeho osobných údajov Organizátorovi, ktorý sťažnosť čo najskôr prešetrí a porušenie práva napraví.

V prípade porušenia práva na ochranu svojich osobných údajov sa Súťažiaci môže obrátiť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) (www.naih.hu) a môže svoj nárok vymáhať aj súdnou cestou.

Listovat: « 1 ...17 18 19 20 21
Zobrazenie:
24 / strana
Usporiadanie:
Novinky dopredu
49%
Hodnotenie produktu 0/5Hodnotenie produktu 0/5Hodnotenie produktu 0/5Hodnotenie produktu 0/5Hodnotenie produktu 0/5 (0 / 0)
€ 84.99
€ 43.99
Velkosti:
S
50%
Hodnotenie produktu 0/5Hodnotenie produktu 0/5Hodnotenie produktu 0/5Hodnotenie produktu 0/5Hodnotenie produktu 0/5 (0 / 0)
€ 36.99
€ 18.99
Velkosti:
XXL
35%Red Tab farmernadrág
Hodnotenie produktu 0/5Hodnotenie produktu 0/5Hodnotenie produktu 0/5Hodnotenie produktu 0/5Hodnotenie produktu 0/5 (0 / 0)
€ 41.99
€ 26.99
Velkosti:
27-32, 28-36
Prihláste sa na odber nášho informačného bulletinu